Danh mục bài viết

Ban chấp hành VINAFOSA

  28/03/2016

Chủ tịch Hội: GS, TS Phan Thị Kim

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: PGS, TS Trần Quang Trung.

Các Phó chủ tịch: Nguyễn Công Khẩn, Phạm Thị Tố, Trịnh Sỹ.

 

Điều 10. Ban Chấp hành Hội

Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, họp định kỳ mỗi năm 1 lần. Ban Chấp hành Hội có các nhiệm vụ:

  1. Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội;
  2. Lãnh đạo công tác của Hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội;
  3. Bầu Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên Thường vụ;
  4. Thông qua chủ trương về việc thành lập các ban chuyên môn, tổ chức trực thuộc của Hội;
  5. Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể quyết định bổ sung hay miễn nhiệm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên trong Ban Chấp hành tán thành. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành bổ sung, miễn nhiệm không quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra.
Truyền thông
Bài viết xem nhiều