Danh mục bài viết

Nhiệm vụ, quyền hạn của VINAFOSA

  28/03/2016

     Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

 1. Tập hợp tổ chức, công dân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hoặc liên quan đến an toàn thực phẩm tự nguyện tham gia Hội.
 2. Tham gia ý kiến hoặc tư vấn khi được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân yêu cầu về các vấn đề sau:
 1. Tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quy phạm kỹ thuật về an toàn thực phẩm;
 2. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;
 3. Việc thực hiện các quy định pháp luật cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo nâng cao an toàn thực phẩm;
 4. Tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như: quy phạm vệ sinh tốt (GHP), quy phạm sản xuất tốt (GMP), hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn (HACCP), hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ISO)
 1. Phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.
 2. Tham gia góp ý kiến trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quy phạm kỹ thuật về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.
 3. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.
 4. Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thông, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy £ịnh pháp luật.
 5. Thực hiện các dịch vụ công khi được cơ quan nhà nước, có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.
 6. Thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác với các hội khác và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật
 7. Thực hiện các dự án phát triển xã hội về lĩnh vực an toàn thực phẩm khi nhà nước giao.
 8. Quản lý tổ chức, hội viên, nâng cao trình độ của hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
Truyền thông
Bài viết xem nhiều