Danh mục bài viết

Tôn chỉ, mục đích của VINAFOSA

  28/03/2016

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tự nguyện của nhũng người hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm hoặc liên quan đến an toàn thực phẩm.

2. Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam tập hợp tổ chức, công dân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tham mưu, tư vấn cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   

Truyền thông
Bài viết xem nhiều